Grunnutdanning i Felt Sensing og MedSensing (Focusing og Lytting)


Grunnutdanning i Felt Sensing og MedSensing (Focusing og Lytting) gir deg en 60-timers innføring i metoden som Eugene Gendlin og hans medforskere oppdaget i sin forskning på hva som fører til forandring i terapi.

Hele grunnutdannningen tilsvarer det noen kaller «Focusing and Listening Skills», eller «Focusing levels» etc., og gir deg en sertifisering som er forutsetning for å starte på et løp for å bli Focusinglærer.

Sertifikatet fra grunnutdanningen kvalifiserer deg til å søke om the Proficiency in Focusing Partnership award, hvilket vil gi deg tilgang til The International Focusing Institute Partnership Pool, hvor du kan komme i kontakt andre fra hele verden til å utveksle Felt Sensing/Focusing med.


Kursene holdes av Vera R. Fryd Lyngmo, Master i rådgivning og terapeutisk kommunikasjon, Focusinglærer (Certified Focusing Practitioner – CFP) fra The International Focusing Institute i New York

Jeg holder vanligvis kursene mine på nett, via Zoom. Les om hvordan dette foregår, i praksis.

Jeg kan også komme og holde kurs for arbeidsplasser, grupper, frivillige organisasjoner og lignende.

Gratis Focusing-/Felt Sensing session
Jeg, Vera, tilbyr gratis førsteganssessions hvor du får en smakebit av prosessen og kan kjenne etter om dette kan passe for deg. Bestill en time gjennom bestillingsskjemaet

Grunnutdanningens innhold

Grunnutdanningen består av 2 moduler med tre fire-ukers-kurs i hver modul (60 timer totalt). Til sammen gir de to modulene deg en dybdeinnføring i Felt Sensing (Focusing)-prosessen og den spesifikke lytteteknikken som støtter en likeverdig partner i å holde kontakten med og lytte til sin egen kropps visdom – det som kalles Følt Fornemmelse (Felt Sense).

Dette gjøres gjennom deling av teori, praktiske øvelser i gruppa og i par, erfaringsdeling i gruppa, samt noen én-til-én samtaler med Focusinglæreren (Vera R. Fryd Lyngmo).

Det er fullt mulig å starte på introkurset «Introduksjon til Felt Sensing» og velge etterpå om man ønsker å gå videre til neste kurs i rekka.

Grunnutdanningen gir en sertifisering som er forutsetning for å kunne gå videre til Focusing-lærerutdanninga.

Hvem grunnutdanningen passer for

 • Deg som ønsker en selvutviklingsmetode som du kan gjøre alene eller sammen med en lekperson som lytter
 • Lærere, terapeuter, rådgivere, veileder og andre som jobber med mennesker på en måte som innebærer å lytte for å fremme vekst og utvikling
 • Deg som har «prøvd alt», og som føler du trenger en ny tilnærming til selvutvikling eller livstemaer du har jobbet med lenge
 • Par som ønsker et verktøy for å lytte bedre til hverandre i hverdagen
 • Deg som er for hard og streng mot deg selv og som kan trenge å bli mer selv-empatisk
 • Foreldre som ønsker et verktøy for å lytte til barna sine på en måte som fremmer samarbeidet i familien
 • Deg som etter hvert ønsker å bli Focusinglærer selv

Kort oversikt over innhold i modulene:

(Kursinnhold i hvert kurs samt priser og datoer for kurs finner du lenger ned på denne siden)

Modul 1: Grunnleggende Felt Sensing og MedSensing (Focusing og Lytting)

Forkunnskaper: ingen.

Du trenger ingen forkunnskaper for å starte på første kurset, men hvert kurs bygger på hverandre og kurs nr. to har som forkunnskapskrav at du har fullført kurs nr. en etc. .

I denne modulen får du en innføring i det grunnleggende ved Felt Sensing and Medsensing, samt en individuell 50-minutters session med læreren (Vera R. Fryd Lyngmo):

 1. Introduksjon til Felt Sensing (Focusing)
 2. Medsenseren (Lytting)
 3. ‘Kroppen’ i Felt Sensing (Focusing)

Til sammen gir de tre kursene grunnleggende kunnskaper i prosessen: begynnelse, midt og avrunding, begynnende forståelse for Følt Fornemmelse, Følt Skift og andre typer indre erfaringer vi kan møte. Det gir deg også grunnleggende ferdigheter til å støtte egen og andres prosess på en åpen, mottakende, og ikke-invaderende måte, samt noe innsikt i bakgrunnsfilosofien til praksisen.

Modul 1 er for deg som er nysgjerrig

 • en måte å komme i kontakt med de litt vagere, følte fornemmelsene vi kan kjenne på og som bærer i seg ‘mer enn’ det vi får tak i gjennom ren tenkning
 • hvordan ‘kroppen’ kan ‘vite’
 • å komme i kontakt med deg selv på en vennlig og ikke-dømmende måte
 • å lytte til andre uten å ha ansvar for prosessen deres eller å finne løsninger

Modul 2: Sertifikatet i Felt Sensing and MedSensing-ferdigheter

Forkunnskaper: Modul 1 eller tilsvarende med en Certified Focusing Professional (CFP)

Denne modulen tar deg dypere inn i Felt Sensing and MedSensing og styrker og dine ferdigheter både i Felt Sensing for egen del og som MedSenser til andre. Modulen gir deg utvidet erfaring med prosessen fra begge sider, innsikt i forskjellige hindringer som kan oppstå, samt innblikk i flere Focusingmodaliteter, og består av disse tre kursene:

 1. Rom for ‘ ikke å vite’
 2. Kritiske indre stemmer og andre hindringer i Felt Sensing
 3. Focusing-modaliteter og Verden
  Pluss to individuelle sessions med Focusinglæreren, samt gjensidig partnerskapsøving i 1,5 timer hver uke mellom møter.

Til sammen gir de tre kursene deg et dypere forståelse for Følt Fornemmelse og Følt Skift, og du lærer flere ferdigheter for å støtte deg selv og likepersonen i prosessen og blir tryggere på prosessen både som MedSenser og Felt Senser. Kursene lærer deg måter å støtte rom for ‘ikke-viten’ på en måte som gir rom for nye oppdagelser, hvordan håndtere vanskeligheter man kan møte på i prosessen, og innsikt i noen av de andre modalitetene som finnes i Focusing-verdenen.

Modul 2 er neste steg for deg søm ønsker å gå videre med Felt Sensing og Medsensing:


Modul 1: Grunnleggende Felt Sensing og Medsensing
(Focusing og Lytting)

Som del av denne første modulen tilbyr jeg en 50-minutters session til deltakerne.
Sessionen er en fin mulighet til å kjenne etter innover om du ønsker å ta sertifiseringen, å få en opplevelse med hvordan en Focusing/Felt Sensing-session med en Focusinglærer kan være, eller til å stille spørsmål og oppklare uklarheter og lignende.

1. Introduksjon til Felt Sensing

Dette er det første kurset i modul 1. (Du kan velge å melde deg på bare dette kurset først, for å få en smakebit, og bestemme etterpå om du vil gå videre).

Her blir du kjent med denne selv-empatiske prosessen som gir deg tilgang til det du vet, til din egen indre stemme, og til mer medfølelse og selv-medfølelse, trygghet og romslighet i møte med egne og andres følelser.

Du blir også kjent med hvordan jobbe sammen med en Sensingpartner: Det fine med å ha en lytter som ikke er påtrengende med sine meninger, antakelser og «gode råd», og det utfordrende, men utrolig befriende, i selv å være en slik lytter.

Målet her er å begynne å bli kjent med praksisen og dens underliggende teori og begreper, få prøvd ut Sensingpartnerskap, og få en erfaring med denne ikke-invaderende, imøtekommende og varmt nysgjerrige måten å lytte til seg selv og andre.

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Temaer

 • Hvordan sense «innover»
 • Oppdage det som skjer «under» den vanlige bevisstheten
 • Utvikle den grunnleggende Focusingholdningen: nysgjerrighet, åpenhet og indre vennlighet
 • Sensingpartnerskap

Undervisningsmetoder:

 • Deling av teori
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i gruppa
 • Gjensidig utveksling i møtene
 • Refleksjoner
 • Gjensidig utveksling av Felt Sensing mellom møtene
 • En 50-minutters session med læreren (Vera)

Kursmaterialer

Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det første i Modul 1.

Begge moduler fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 2 i modulen).

Det må være minst 4 påmeldte for at kurset skal kunne starte

Kursdatoer i 2022:
Mandager, 2., 9., 16. & 23. mai
Klokkeslett: 18.30-21.00
Kontakt meg for å melde din interesse

Pris for kurset: 1500,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (ikke refunderbart)


2. MedSenseren (lytteren)

Dette er det andre kurset i modul 1, hvor vi går dypere inn i hva rollen til Medsenseren er.

Du får bli kjent med det spennende i å lytte uten å være ansvarlig, og det befriende i å kunne være til hjelp uten å vite detaljer i hva den andre er i kontakt med, blir tydeligere.

Vi utforsker måter å svare og reflektere på for å støtte Felt Senseren i prosessen uten å være påtrengende.

Målet er å bli tryggere i å være den som lytter, og i å kunne «lene seg inn i» og stole på prosessen, sammen.

Du må ha fullført det første kurset for å kunne være med på dette.

Temaer

 • Medsensingsferdigheter
 • Lytteprinsipper og -praksis
 • Den Følte Fornemmelsen
 • Respekt for Felt Senseren og Medsenseren
 • Å støtte uten å være ‘i veien’ for prosessen
 • Hvordan gi rom og tilstedeværelse til noen, når vi ikke vet innholdet?

Undervisningsmetoder:

 • Deling av teori
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i gruppa
 • Gjensidig utveksling i møtet
 • Refleksjoner
 • Gjensidige utveksling av Felt Sensing og MedSensing mellom møter

Kursmaterialer

Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det andre i Modul 1.

Begge moduler fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer i 2022:
Kommer

Pris for kurset: 1500,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)


3. ‘Kroppen’ i Felt Sensing

Dette er det tredje og siste kurset i Modul 1, hvor vi blir kjent med hva «kropp» og «omgivelser» er i FeltSensing, og går dypere inn i «sammenhet» og i «Vi-rommet».

Vi blir mer kjent med hvordan og hvorfor Gendlin mener at vi kan vite «mer» med kroppen enn med hodet, og hvorfor det er nyttig å vende oppmerksomhet til det som ikke enda har formet seg. Vi vil oppdage at det ikke er nødvendig å være verbal, eller å kunne å sette ord på det som kommer.

Vi skal også bli litt kjent med noen av måtene å tenke kropp på, fra det som er kjent som WholeBodyFocusing – som er en kombinasjon av Alexanderteknikk og Focusing.

En målsetning er å bli tryggere i egen kropp, og med egne uttrykk og følelser, og i det å være et «vi», både i Sensingpartnerskap og i livet ellers.

Du må ha fullført de to første kursene for å kunne være med på dette.

Temaer

 • Hva er ‘kroppen’ i Felt Sensing?
 • Forbindelsen mellom kropp og omverden i Felt Sensing
 • Hvordan være sammen med det som kommer uten ord
 • Gester, bevegelse og posisjoner i Felt-Sensing
 • Å føle seg komfortabel i egen kropp
 • WholeBody Focusing

Undervisningsmetoder

 • Teorideling
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Gjensidig utveksling innbakt i møtene
 • Noe lengre gjensidig utveksling mellom møtene (1 time)
 • Refleksjoner

Kursmaterialer

Utdelte ‘handouts’

Anbefalt litteratur

Three assertions about the body (Gendlin 1993)

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det tredje og siste i Modul 1.

Begge moduler fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer i 2022:
Kommer

Pris for kurset: 1500,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)Modul 2: Sertifikatet i Felt Sensing og MedSensing-ferdigheter

Som del av denne modulen kreves to sessions med læreren, Vera. Disse benyttes for å få en opplevelse av hvor du er i prosessen med å lære både å være Felt Senser og MedSenser, oppklare eventuelle uklarheter eller misforståelser og for å trygge deg på at du er på rett vei.

4. Rom for ‘ikke å vite’

Dette er det fjerde kurset i rekken og det første i Modul 2, hvor vi går mer inn i det komplekse med å lytte i åpenhet mot noe som er uklart. Vi går dypere inn i Gendlin sine begreper «Følt Fornemmelse» og «Følt Skift», for å vite hva vi «lytter etter», og hvordan vi kan ta inn og nyte når endring kommer i kroppen.

Målet er å bli tryggere i det å komme i kontakt innover, i at aksept faktisk er ganske effektivt, og ikke minst legende, og i at det er masse «liv» også i sånt som oppleves som det «sitter fast», er «mørkt» eller «skummelt», og til og med i det som oppleves «dødt».

Du må ha fullført de foregående kursene for å kunne bli med på dette.

Temaer

 • Det klare i det uklare
 • Å «være på kanten» sammen
 • Livets fremoverbevegelse
 • Radikal aksept
 • Følt Fornemmelse og Følt Skift
 • Å lete etter det stedet der det er «liv»

Undervisningsmetoder

 • Deling av teori og filosofi
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i gruppa
 • Gjensidig utveksling i møtene
 • Refleksjoner
 • En påkrevd 50-minutters session med læreren (Vera)
 • Gjensidig utveksling på 30 minutter hver, mellom møtene (1,5 time til sammen)

Kursmaterialer

Boka «Focusing» av Gendlin
Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, og er det første i Modul 2. For å starte på Modul 2 må du ha tatt Modul 1, eller gått lignende utdanning med en Sertifisert Focusinglærer.

Begge modulene til sammen fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer i 2022:
Mandager i mai: 02., 09., 23. og 30.
Kl. 18.00-20.30

Pris for kurset: 1600,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)


5. Kritiske indre stemmer og andre hindringer i Felt Sensing/Focusing

Dette er det andre kurset i Modul 2: «Sertifisering i felt Sensing og Med-Sensing, hvor vil skal ha fokus på hindringer og problemer man kan møte på i Felt Sensing-prosessen. Dette kan være indre kritikk, søvnighet, at noe blir ‘blankt’, hjelpe en partner som kommer i kontakt med traumer, ‘motstand’ og det å ikke finne en Følt Fornemmelse

Målet met kurset er å bli enda tryggere på kontakten innover, å se den helbredende effekten av anerkjennende kontakt, og å oppdage at det er mye ‘liv’ også i det som virker fastlåst, mørkt og skremmende, og til og med det som kan virke ‘dødt’.

Du må ha fullført de foregående kursene for å kunne delta på dette.

Temaer

 • Kritiske indre «stemmer»
 • Hvordan «motstand» også er visdom
 • ‘Blankt’/’tomhet’ og søvnighet
 • Når vi ikke finner en Følt Fornemmelse
 • Hvordan integrere Felt Sensing i hverdagslivet

Undervisningsmetoder

 • Teorideling
 • Demonstrasjoner
 • Presentasjon av ‘hjemmelekser’
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Gjensidig utveksling innbakt i møtene
 • Utveksling av Felt Sensing og MedSensing på 30 minutter hver eller mer mellom møter
 • Refleksjoner

Kursmaterialer

Boka «Focusing» av Gendlin
Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurs á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det andre i Modul 2.

Hele Modul 2 fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. Etter siste kurset i modulen mottar du sertifikatet i Felt Sensing og Medsensing (Focusing og Lytte-ferdigheter)

Kursdatoer i 2022:
Kommer

Pris for kurset: 1600,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)


6. Focusing-modaliteter og verden

Dette er det siste kurset i Modul 2 og rekken av 6 kurs, hvor vi har fokus på andre tilnærminger til Felt Sensing/Focusing og på det som rører seg i Focusing-verdenssamfunnet. Vi skal også lære mer om Felt Sensing Alene og ta litt tid til å fornemme hva som kan være neste steg for deg.

Målet med dette siste kurset er å bli kjent med Focusing-verdenssamfunnet, få en smakebit på andre Focusing/Felt-Sensing-tilnærminger, og å begynne å se etter det som kan bli din egen, unike interesse for å benytte Focusing/Felt Sensing, enten i hverdagslivet eller i andre sammenhenger.

Du må ha fullført de foregående kursene for å kunne delta på dette.

Temaer

Undervisningsmetoder

 • Teorideling
 • Demonstrasjoner
 • Presentasjon av ‘hjemmelekser’
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Partnerskap innbakt i møtene
 • Refleksjoner
 • Utveksling på 30 minutter hver, mellom møtene (ca. 1,5 time til sammen)
 • En påkrevd 50-minutters session med læreren (Vera)

Kursmaterialer

Boka «Focusing» av Gendlin
Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det siste kurset i grunnutdanninga.

Hele Modul 2 fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. Etter dette kurset får du utdelt sertifikatet som også gir deg tilgang til mange videregående Focusing-kurs, gjensidig utveksling med andre som som kan Focusing, samt å begynne på Focusing-Lærer-Utdanning hvis du ønsker.

Kursdatoer i 2022:
Kommer

Pris for kurset: 1600,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)Hva du lærer i kursrekka:

 • Nysgjerrighet og empati for deg selv og ditt indre,
 • Hvordan du finner svar ved å lytte innover, uten at dette betyr at «alt er din skyld»,
 • En annen måte å tenke om, og stole på kroppen din: som kilde til viten, og ikke minst, glede og andre gode følelser,
 • Å lytte innover i deg selv for å oppdage og styrke troen på det du egentlig ønsker og vil,
 • Å lytte til andre med respekt, uten å måtte gi opp deg selv,
 • Den deilige måten å være til hjelp for en annen uten å måtte ha ansvar for å finne svar eller løsninger for den andre,
 • Hvor spennende og klok du er som person!
 • Å finne liv og mening inni deg selv, og sammen med en annen,
 • Hvor mye smart og interessant som kan komme utav det å «ikke vite helt enda»,
 • Å finne «svar» i det som ikke har ord,
 • Radikal aksept, og hvordan aksept av at noe står fast, paradoksalt kan føre til endring
 • Hvordan til og med indre kritiske stemmer egentlig vil oss godt, at de bare har en misforstått måte å gjøre det på.

Hvis du har lyst til å lese mer om Focusing, Følt Fornemmelse, andre tilnærminger til Focusing, eller Focusing kombinert med andre metoder kan du:


Modul 2 kursoversikt

 1. Rom for ‘ ikke å vite’
 2. Kritiske indre stemmer og andre hindringer i Felt Sensing
 3. Focusing-modaliteter og Verden

Pluss to individuelle sessions med Focusinglæreren, samt gjensidig partnerskapsøving i 1,5 timer hver uke mellom møter.